Kişisel Verilerin Korunması   Aydınlanma Metni

Gül-paş San.ve Tic. A.Ş olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVK Kanunu’’) ve sair mevzuat kapsamında, ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler başta olmak üzere şirketimiz ile ilişkisi bulunan tüm kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekli olduğu durumlarda paylaşılması sırasında kişisel verilerinizin gizli tutulması ve güvenliğinin sağlanması için azami gayret ve hassasiyet göstermekteyiz.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’ KVK Kanunu’’), Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere aktarılabileceği, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri detaylı şekilde bilgilendirmektir.

Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler yer almaktadır.

1-VeriSorumlusu

KVK Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Toplanacağı ve İşleneceği

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimiz gereği değişkenlik göstermekle beraber, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler için gerekli değerlendirmelerin yapılması, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Gıda Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verilebilmesi amaçlarıyla KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız veya alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak sizlerle iletişim kurulabilmesi, satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şikayet ve önerilerin yerine getirilebilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün veya hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, şirketimizin mevcut veya yeni hizmet ve ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, bankalara, şirketimizin yurt içinde ve yurtdışında bağlı bulunduğu diğer şirketlere ve iştiraklere KVK Kanununun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz merkezi başta olmak üzere tüm şubelerimiz, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, SMS, şirketimizin web sitesine ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır. Şirketimiz merkezi ve diğer şubelerine gelen ziyaretçi ve çalışanların kamera görüntüleri  ve internet erişimi bilgileri saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanununun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KVK Kanununun 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak ;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanununun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.gul-pas.com.tr adresinde bir örneğine yer verilen veri sahibi başvuru formunun bir çıktısını doldurup imzaladıktan sonra kimlik tespitinizi sağlayacak belgeler ile birlikte bu başvuru formunu ıslak imzalı olarak Mithatpaşa Mah. 5511 Sok.3/A Akdeniz MERSİN adresindeki merkezimize şahsen ibraz etmek sureti ile veya PTT’den iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.